بی بی عطار

زوفا

 

بهترین زمان مصرف: ۱۸ ماه پس از تولید

دامنه کاربرد: دمنوش

ترکیبات اصلی: گل زوفا

برند

بی بی عطار

بی بی عطار

تعداد

گالری محصول

مریم گلی

خارخاسک

بالنگو

پرسیاوشان

جدید

گل ختمی

کندر دودی

جدید

بومادران

گل گاو زبان

جهت خرید ادویه و خرید داروهای گیاهی به فروشگاه بی بی عطار مراجعه کنید.