بی بی عطار
جدید

پنیرک (ختمی خبازی)

 

بهترین زمان مصرف: ۱۸ ماه پس از تولید

دامنه کاربرد: طب سنتی

برند

بی بی عطار

بی بی عطار

تعداد

بابونه

بالنگو

گل خواصی

دانه خشخاش

برگ سنا

جدید

گزنه

پرسیاوشان

گل محمدی

کندر خوراکی