بی بی عطار

بالنگو

 

بهترین زمان مصرف: ۱۸ ماه پس از تولید

دامنه کاربرد: در نوشیدنی‌ها 

 

 

 

برند

بی بی عطار

بی بی عطار

تعداد

گالری محصول

تخم خرفه

برگ سنا

جدید

سه پستان

چهار تخمه

کندر خوراکی

مریم گلی

گل خواصی

کندر دودی

گل محمدی