بی بی عطار
جدید

سنبل الطیب

 

بهترین زمان مصرف: ۱۸ ماه پس از تولید

دامنه کاربرد: طب سنتی، دمنوش 

 

برند

بی بی عطار

بی بی عطار

تعداد

گالری محصول

برگ سنا

جدید

بنفشه

بذر تخم کتان

زوفا

پرسیاوشان

کندر دودی

گل محمدی

کندر خوراکی

سیاه دانه